← Agenda

vrijdag
27 okt

[debat] Spatial Series #6: LOGGING 33 YEARS OF SPACE

debat
20:00 - 22:00
Gratis

Eén van de meest cruciale elementen in een steeds veranderende omgeving is de manier waarop we tracking houden van processen en hun impact. Het loggen, evalueren en reflecteren over wat er is en was. Deze zesde Spatial Serie zal daarom focussen op het patroon van loggen(*) als tool voor systemische transformatie. Het organisatorisch model dat de motor is in het beheren van publieke ruimte, gedeelde ruimte en aanpasbare ruimte. We loggen en evalueren de voorbije periode en doen dat samen met de Gentse Commoners. Wat hebben de inzichten van Gent, Commonsstad ons gebracht? Welke transities zien we ontspinnen? Hoe krijgen we vat op de impact van commoning? Welke politieke weerklank krijgt dit proces? En hoe vindt dit alles een neerslag in een permanente en toch aanpasbare gedeelde plek?

Michel Bauwens gaat het gesprek aan met burgers, stadsplanners en -ontwerpers en iedereen die betrokken is bij het proces van commoning van ruimte in de stad.

Dit debat maakt deel uit van 33years of Space, een traject rond architectuur en gedeelde stedelijke ruimte. Dit project omvat een reeks lezingen en debat naast een tentoonstelling en een reeks prototypes.

"Wanneer we terugkijken naar het werk over het thema van aanpasbare, omkeerbare, regeneratief bouwen in de voorbije jaren, dan staan we vandaag op een heel andere plaats dan waar we aan het begin van het traject dachten heen te gaan. Laat serendipiteit nu net een van de kernwaarden van Timelab zijn. Desalniettemin weten wij als geen ander hoe een open einde soms ongrijpbaar kan zijn. Hoe je de oever soms ook kwijt kan raken door té flexibel en aanpasbaar rond te dwalen. Hoe moeilijk het is om dit proces met verschillende mensen te coördineren. Doorheen de jaren ontstond steeds scherper het voorstel en de noodzaak voor een verankerend systeem, een 'for now'-idee voor besluitvorming en een concrete vorm om samen naar het proces te kijken, er over te reflecteren en er verder op te bouwen. Zo ontstonden in het project RUIMTE de patronen als designprincipes voor commoning van ruimte."- Evi Swinnen

Taal: Engels

---

(*) we definieren 8 patronen voor commoning :

Disruptieve kunst - gemeenschappelijke bronnen - samen dromen - collectief organiseren - systemische transformatie - leren door te maken - open einde - gedeelde identiteit

ism Archipel vzw

meer hierover, zie: 33yearsofspace.org 

-------------------

One of the most crucial elements in an ever-changing environment is the way in which we track processes and their impact. The logging, evaluation and reflection about what is and was available. This sixth Spatial series will therefore focus on the pattern of logging(*) as a tool for systemic transformation. The organizational model that is the motor in the management of public space, shared space and adaptive space. We log and evaluate the previous period and do that together with the Ghent Commoners. What have the insights from Gent, Commonsstad brought us? Which transitions do we see developing? How do we get a grip on the impact of commoning? What political resonance does this process get? How does it all get its place in a permanent and still adaptive, shared place? Michel Bauwens will continue the conversation with civilians, city planners and designers and everyone involved in the processing of commoning space in the city.

This debate is part of 33years of Space, a trajectory on architecture and shared urban space. This project consists of a series of lectures and debate, besides an exhibition and a number of prototypes.

“When we look back on the work on the theme of adaptive, reversible, regenerative building in the last couple of years, then we’re in a different place today than were we thought we were going to be at the beginning. Serendipity is indeed one of the core values of Timelab. Still we know as no other that an open end can be elusive. How you sometimes lose the river’s edge by drifting too flexibly and adaptively. How difficult it is to coordinate this process with different people. Throughout the years the idea and necessity grew for an anchored system, a ‘for now’ idea of decision-making and a concrete form to look at this process together, to reflect and to build on it. That is how the patterns as design principles for the communing of space arose in the project RUIMTE.” – Evi Swinnen

Language: English

---

(*) we define 8 patterns for commoning:

Disruptive art – shared resources – dreaming together – collective organizing – systemic transformation – learning by making – open end – shared identity

In cooperation with Archipel vzw

Read more about it: 33yearsofspace.org 

debat
20:00 - 22:00
Gratis